Subscribe eDM WIP

Board of Directors

Title Name
Director Chang,Ching-Shan
Director Liu,Wei-yu
Director Lin,You-cheng
Director Hwang,Yih-Chin
Director Hsieh,Liu-Hsiung
Director Lee,Tai-Hui
Director Liu,Wen-Yi
Director Liao,Chin-Huang
Independent Director Chen,Hsin-Chou
Independent Director Su,Jian-Yuan
Independent Director Xu,Ming-Shu
Title Name
Director Chang,Ching-Shan
Director Liu,Wei-yu
Director Lin,You-cheng
Director Hwang,Yih-Chin
Director Hsieh,Liu-Hsiung
Director Lee,Tai-Hui
Director Liu,Wen-Yi
Director Liao,Chin-Huang
Independent Director Chen,Hsin-Chou
Independent Director Su,Jian-Yuan
Independent Director Xu,Ming-Shu